Krāslavas ģimnāzijā 2022./2023.m.g. mācās 587 skolēni, pamatskolā – 474 skolēni, vidusskolā –113 skolēni.

 

 • Skolā tiek īstenotas 7 izglītības programmas:
 • Pamatizglītības programma (1.-8.klasēs)
 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klasēs) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (9.klasēs)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (12.klasēs)
 • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (12.klasēs)
 • Vispārējās vidējās izglītības programma (10.-11.klasēs)

KVĢ mācību plāns 2022./2023.m.g.

Vidusskolas loma ir individuāla iedziļināšanās atbilstoši mērķiem, vispirms vēlreiz padziļinot un vispārinot pamatus (10./11. klase), tad mācoties dziļāk, šaurākā jomu lokā (12. klase).

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai.

Jaunais vidusskolas modelis paredz:

 • samazinātu mācību priekšmetu skaitu, lai dotu iespēju skolēniem mērķtiecīgi izvēlēties un specializēties izraudzītajos mācību priekšmetos;
 • mācību satura apguvi 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un valsts pārbaudījumus atbilstoši mācību satura apguves līmenim. Mācību satura apguve optimālajā līmenī ir pietiekama, lai iestātos augstskolā;
 • satura apguvi kursu veidā – pamata, padziļinātos un specializētos kursos; ir noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;

Obligātais mācību saturs ir strukturēts septiņās mācību jomās, nevis atsevišķi katrā mācību priekšmetā, ar mērķi mazināt mācību satura sadrumstalotību, rosināt mācību satura plānošanu skolas līmenī, veidot skolēnos patiesi dziļu izpratni par mācību saturu.

Tiks mācīti obligātie mācību priekšmeti jeb pamatkursi un 3 padziļinātie kursi, kurus skolēns varēs izvēlēties.

Skola 2030