Uzņemšanas noteikumi Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7. klasē.

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģimnāzijas 7. klasēs skolēnus, kas ir beiguši 6. klasi. Vecāku iesniegums un skolēna liecība ir jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā. Skola nodrošina visus 7.klašu skolēnus ar mācību grāmatām.

Uzņemšanas noteikumi Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. klasē.

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem 9. klašu absolventus ģimnāzijas 10. klasēs. Dokumentus pieņem no 2020. gada 16. jūnija Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā (1. stāvā).

Piesakoties uzņemšanai 10. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

- skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;

- pases vai dzimšanas apliecības kopija;

- apliecību par pamatizglītību, sekmju izrakstu;

- skolēna medicīniskā karte 026/u;

- izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u par iepriekš izdarītām profilaktiskām vakcinācijām.