Andžāne Daina - latviešu valoda un literatūra, teātra māksla

Andžāne Liene - matemātika 

Aprupe Ilona – mūzika

Artemenkova Ludmila – mūzika

Beikule Inta – sākumskola

Beinaroviča Zigrīda – sākumskola

Daņiļeviča Velta - latviešu valoda un literatūra 

Duškins Dmitrijs - sports

Dzalbe Lolita – latviešu valoda un literatūra

Dzirkale Lāsma – angļu valoda

Dzirkals Imants – mājturība un tehnoloģijas

Egle Inese – sākumskola

Gasperoviča Skaidrīte – mūzika

Geka Valentīna – sākumskola, mūzika

Grāve Ināra – dabaszinības, bioloģija

Grišāne Ingrīda - latviešu valoda un literatūra  

Jakovele Aija - latviešu valoda un literatūra 

Jakovele Irēna – sākumskola

Japiņa Inta – latviešu valoda

Japiņa Jeļena – datorika, matemātika

Juškeviča Anna - matemātika 

Konceviča Vija – sociālās zinības

Koževņikova Ludmila - fizika, dabaszinības, inženierzinības  

Krute Ināra – sākumskola

Krumpāne Rasma – sākumskola 

Kušnire Daiga – datorika, robotika, programmēšana

Lasovska Vita - skolas logopēds 

Leikuma Vija – matemātika

Loskutova Nataļja - datorika, programmēšana, matemātika 

Lukša Edīte – vācu valoda

Ļebedkova Valentīna – bibliotekāre, krievu valoda

Makņa Inga –  krievu valoda

Malahovska Līvija - bioloģija 

Mateja Anita - angļu valoda

Mukāne Ināra – sākumskola

Naļivaiko Viktorija - vēsture, filozofija, politika un tiesības 

Nemeņonoka Sandra - informātika

Ņikiforova Jekaterīna - speciālais pedagogs

Pelnika Ligita – matemātika

Rabkeviča Vija – mājturība un tehnoloģijas

Rateniece Dzintra – vēsture, sociālās zinības

Raudive Natālija – sports

Rukmane Larisa – angļu valoda

Rukmanis Laimonis – sports

Samsanoviča Janīna – kristīgā mācība

Samsonoviča Dace – sākumskola

Saričeva Olga - angļu valoda

Skerškāne Inga - vizuālā māksla, tehniskā grafika, vēsture 

Skride Silva – ģeogrāfija, dabaszinības

Skudra Dina - krievu valoda 

Stepiņa Ilona - franču valoda, dizains un tehnoloģijas

Stikute Ilga - latviešu val. un lit. 

Svarinska Agita - ekonomika, uzņēmējdarbības pamati

Teiviša Anita – sākumskola

Truskovska Olita – vizuālā māksla

Tukāne Anita - sākumskola

Tukāns Jānis - matemātika, fizika 

Vagalis Aivars - fizika

Veštere Romualda - ģeogrāfija, vācu valoda