Afanasjeva Olga - krievu valoda

Andrukoviča Marta - deju skolotājs

Andžāne Daina - latviešu valoda un literatūra, teātra māksla

Andžāne Liene - matemātika 

Aprupe Ilona – mūzika

Artemenkova Ludmila – mūzika

Beikule Inta – sākumskola

Beinaroviča Zigrīda – sākumskola

Daņiļeviča Velta - latviešu valoda un literatūra 

Duskina Tatiana - angļu valoda

Duškins Dmitrijs - sports un veselība

Dzalbe Lolita – latviešu valoda un literatūra

Dzirkale Lāsma – angļu valoda

Dzirkals Imants – dizains un tehnoloģijas

Egle Inese – sākumskola

Gasperoviča Skaidrīte – mūzika

Geka Valentīna – sākumskola, mūzika

Grāve Ināra – bioloģija

Grišāne Ingrīda - latviešu valoda un literatūra  

Groma Larisa - sports un veselība

Jakovele Aija - latviešu valoda un literatūra 

Jakovele Irēna – sākumskola

Japiņa Inta – latviešu valoda

Japiņa Jeļena – datorika, matemātika

Juškeviča Anna - matemātika 

Konceviča Vija – sociālās zinības

Koževņikova Ludmila - fizika, dabaszinības, inženierzinības  

Krute Ināra – sākumskola

Krumpāne Rasma – sākumskola 

Kušnire Daiga – datorika, robotika, programmēšana

Lasovska Vita - skolas logopēds 

Loskutova Nataļja - datorika, programmēšana, matemātika 

Ļebedkova Valentīna – bibliotekāre, krievu valoda

Liepiņa Olga - bioloģija

Makņa Inga –  krievu valoda, sākumskola

Mateja Anita - angļu valoda

Mukāne Ināra – sākumskola

Nemeņonoka Sandra - datorika

Pelnika Ligita – matemātika

Rabkeviča Vija – dizains un tehnoloģijas

Rateniece Dzintra – vēsture, sociālās zinības

Raudive Natālija – sports un veselība

Rukmane Larisa – angļu valoda

Rukmanis Laimonis – sports un veselība

Romanovska - Dzalbe Evita - ķīmija

Samsanoviča Janīna – latviešu valoda

Samsonoviča Dace – sākumskola

Skerškāne Inga - vizuālā māksla, tehniskā grafika, vēsture un sociālās zinātnes

Skride Silva – ģeogrāfija, dabaszinības

Stepiņa Ilona - franču valoda, dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains

Stikute Ilga - latviešu valoda un literatūra 

Svarinska Agita - matemātika, uzņēmējdarbības pamati

Teiviša Anita – sākumskola

Truskovska Olita – vizuālā māksla

Tukāne Anita - sākumskola

Tukāns Jānis - matemātika

Laura Upeniece - angļu valoda

Vagalis Aivars - fizika

Veštere Romualda - vācu valoda, ģeogrāfija