Andžāne Daina - latviešu valoda un literatūra 

Andžāne Liene - matemātika 

Aprupe Ilona – mūzika

Artemenkova Ludmila – mūzika

Balule Iveta - mājturība, sociālās zinības 

Beikule Inta – sākumskola

Beinaroviča Zigrīda – sākumskola

Daņiļeviča Velta - latviešu valoda un literatūra 

Duškins Dmitrijs - sports, mājturība  

Dzalbe Lolita – latviešu valoda

Dzirkale Lāsma – angļu valoda, latviešu valoda

Dzirkals Imants – mājturība un tehnoloģijas

Egle Inese – sākumskola

Gasperoviča Skaidrīte – mūzika

Geka Valentīna – sākumskola, mūzika

Grāve Ināra – dabaszinības, bioloģija, ķīmija

Grišāne Ingrīda - latviešu valoda un literatūra  

Gulbinska Ņina – angļu valoda

Jakovele Aija - latviešu valoda un literatūra 

Jakovele Irēna – sākumskola

Japiņa Inta – latviešu valoda

Japiņa Jeļena – datorika, informātika, matemātika

Jegorova Gaļina – krievu valoda

Juškeviča Anna - matemātika 

Konceviča Vija – sociālās zinības

Koževņikova Ludmila - fizika, dabaszinības  

Krute Ināra – sākumskola

Krumpāne Rasma – sākumskola 

Kušnere Daiga – informātika, robotika

Laizāns Jānis – fizika

Ļebedkova Valentīna – bibliotekāre

Leikuma Vija – matemātika

Loskutova Nataļja - informātika, matemātika 

Lukša Edīte – vācu valoda

Mačuļska Ligija-Lida – latviešu valoda

Makņa Inga – sākumskola, krievu valoda

Malahovska Līvija - dabaszinības, bioloģija 

Misjuns Harijs - ķīmija, informātika 

Mukāne Ināra – sākumskola

Naļivaiko Viktorija - vēsture, filozofija, politika un tiesības 

Nemeņonoka Sandra - informātika, matemātika 

Pelnika Ligita – matemātika

Rabkeviča Vija – mājturība un tehnoloģijas

Rateniece Dzintra – vēsture, sociālās zinības

Raudive Natālija – sports

Rukmane Larisa – angļu valoda

Rukmanis Laimonis – sports

Samsanoviča Janīna – kristīgā mācība

Samsonoviča Dace – sākumskola

Saričeva Olga - angļu valoda

Skerškāne Inga - vizuālā m., kultūras vēsture 

Skride Silva – ģeogrāfija, dabaszinības

Skudra Dina - krievu valoda 

Stikute Ilga - psiholoģija, latv. val. un lit. 

Teiviša Anita – sākumskola

Truskovska Olita – vizuālā māksla

Tukāns Jānis - matemātika, fizika 

Vagalis Aivars - fizika, mājturība 

Valtere Vita - skolas logopēds 

Veštere Romualda - ģeogrāfija, vācu valoda