2.KLASES MĀCĀS DABĀ

Dizaina un tehnoloģiju apguves mērķis skolēnam ir ievērot dizaina procesu un radīt sev un citiem noderīgus izstrādājumus un risinājumus, izmantojot dažādus materiālus un to apstrādes tehnikas; ievērot darba drošības prasības un pastiprināti attīstīt vispārīgās jeb caurviju prasmes, piemēram, problēmrisināšanu un jaunradi.

Jaunais mācību saturs SKOLA 2030 uzsver, ka dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmeta uzdevumi ir dot iespēju skolēnam:

� apgūt prasmi strādāt ar dažādiem materiāliem un to apstrādes instrumentiem, ierīcēm;

 � strādāt droši un rīkoties atbildīgi, darba procesā izvēloties materiālus un tehnoloģijas;

 � plānot un izvērtēt savu darbu;

 � izmantot dizaina domāšanas procesu kā problēmrisināšanas veidu;

2.a un 2.b klašu skolēni devās āra nodarbībā. Laiks mūs lutināja, kad izgājām pastaigā. Mācību stundā pilnveidojām sadarbības prasmes, darbojoties grupās un veidojot savus darbus. Skolēni mācījās arī stāstīt par savu veikumu.

Mainot vidi, audzēkņiem palielinās motivācija apgūt ko jaunu. Tas rada bērniem interesi un prieku. Pēc Skola 2030 padomiem, ieteicams mērķtiecīgi mācību procesā paredzēt laiku nodarbībām un atpūtai arī dabā. Vērtējiet mūsu veikumu!

Inta Beikule,

2.klašu dizains un tehnoloģijas skolotāja

Autora foto