KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJAI 100!

Tik bieži šī gada laikā dzirdēti vārdi…  .Krāslavas ģimnāzijas, Krāslavas 1. vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolas lielais 2 dienu salidojums ir noticis un vairāku simtu reižu izskanējuši vārdi: ”Esiet sveicināti mūsu skolā!”

Visa gada garumā notika aktīva gatavošanās jubilejas pasākumiem. Piedāvājam nelielu ieskatu pasākumu cikla”…no dzīpara līdz kamolam” norisē.

2023.gada 9.jūnijs

1. dienas daļā ”Pilsēta ienāk skolā” piedāvājām radošās latviešu, latgaliešu, ķīniešu, franču valodu, robotikas, digitālā dizaina, teātra mākslas pulciņu, skolēnu pašpārvaldes interaktīvās aktivitātes, kā arī  skolas absolventu un darbinieku  radošo darbu izstādi. Aktivitātēs piedalījās skolēni, absolventi, skolas pedagogi. Lielu interesi par notiekošo izrādīja mūsu ciemiņi Visaginas “Verdenes” ģimnāzijas pedagogi, kas ir  skolas ilggadējie sadarbības partneri.

2. daļā “Skola ienāk pilsētā” Krāslavas kultūras namā tika atklāta Krāslavas ģimnāzijas absolventu un pedagogu radošo darbu izstāde. Izstādē bija skatāmi  dažādu paaudžu mākslinieku veidoti radošie darbi dažādās tehnikās. Esam pateicīgi Olgai un Valdim Pauliņiem, Maijai Šuļgai, Anatolam Kauškalim, Vjačeslavam Aprupam, Nadīnai Lavreckai, Lilijai Tamai,  Aivaram Andžānam, Vijai Plotkai, Ingūnai Levšai, Aijai Trunovičai – Stivriņai, kā arī jaunākās paaudzes māksliniekiem - Līgai Krasnikovai, Annai Zemblickai, Dāvidam Babrovskim, Kārlim Plotkam,  Elizabetei Stivriņai, Gunitai Dzalbei. Izstādi papildināja Ināras Ļutas adījumi.  Mūzikai skanot, varējām iedziļināties mākslinieku darbos, sirsnīgi aprunāties un nogaršot gardās pašmāju izaudzētās zemenes un nogaršot skolnieces Sigitas Nemeņonokas uzceptās kūciņas.

Bezgala sirdssilts izvērsās vakara pasākums” Atmiņu kamola stāsti”. Svētku noformējums pie grāfa Plātera pils skolas 1.vēsturiskās ēkas, kopīga sadziedāšanās, klasesbiedru draudzīgie apskāvieni raisīja ļoti personiskas 14 ģimnāzijas klašu absolventu atmiņas, kā arī pateicības esošajiem un mūžībā aizgājušajiem skolotājiem. Savukārt skolas pateicība absolventiem – lakatiņš ar skolas 100-gades logo (logo autors 11. klases skolēns Dairis Stivriņš, lakatiņus šuva absolvente Emma Vasiļjeva (Spiridovska)). Īpaša pateicība izskanēja skolas vēstures grāmatas ”… no dzīpara līdz kamolam” atbalstītājam un skolas absolventam Elmāram Gengeram.

2023.gada 10.jūnijs

Pasākumu diena svētsvinīgi iesākās Krāslavas Sv. Ludvika Romas Katoļu baznīcā. Misi celebrēja Krāslavas Sv. Ludvika Romas Katoļu baznīcas prāvests Eduards Voroņeckis un Lielvārdes Sv. Krusta Paaugstināšanas draudzes prāvests, Krāslavas 1.vidusskolas absolvents Andris Solims. Katrs prāvestu teiktais vārds lika aizdomāties par pedagoga patieso dzīves misiju.  Misē piedalījās un klātesošos uzrunāja Latvijas Evanģēliski luteriskās baznīcas Krāslavas draudzes mācītājs  Andis Lenšs un  Krāslavas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudzes priesteris Rostislavs Terehovs.

Skolas vēstures 4. grāmatas ”… no dzīpara līdz kamolam” atklāšanas svētki sākās ļoti pacilāti un svinīgi ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestra ansambļa priekšnesumu vadītāja virsseržanta Jāņa  Jakoba vadībā. Emocionālais vēstījums par iepriekšējām 3 skolas vēstures grāmatām un to veidotāju, skolas vēstures glabāju Janīnu Gekišu aizkustināja visus. 

Arī šajā pasākumā skolas100 gades simbols - kamols tika īpašā godā,  jo tas sastāv no dažāda garuma posmiem, ko adījuši un tamborējuši mūsu skolas skolēni, skolotāji, skolēnu vecāki, Krāslavas 1.vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Krāslavas ģimnāzijas absolventi.  Saliekot visus posmiņus kopā, veidojās skolas dzīves raibā josta, kuru  darinājuši 285 cilvēki un tās kopējais garums 157 metri. Akcentējām īpaši darinātu 1965.gada absolventes Valentīnas Evartes (Lipšānes) jostas  posmu, kas nav ietīts lielajā kamolā.  Katrs šīs jostas posms ir veltīts visiem  skolas direktoriem šo 100 gadu laikā.

Pasākumā klātesošos uzrunāja un atmiņās dalījās visi skolas direktori – Stanislavs Leikučs, Viktorija Nalivaiko, Arkādijs Petaško, Gunārs Japiņš, Anna Juškeviča, Jānis Tukāns. Neviltots prieks dzirkstīja direktoru acīs par saņemto skolas vēstures grāmatu.

Īstu svētku sajūtu skolas saimei, ciemiņiem un krāslaviešiem sagādāja Latvijas Nacionālo  bruņoto spēku orķestris. Soļojot gājienā, izjutām lepnumu, gandarījumu un pacilātu noskaņojumu. Orķestra defilē Krāslavas pilsētas centrā bija kulminācijas vērts. Tas bija vareni! Īpašas emocijas par mūsu absolventu Arta Grecka un Ojāra Spilas dalību orķestrī. Mūsu pateicība par orķestra priekšnesumu NBS vadībai, orķestra vadītājam NBS štāba orķestra priekšniekam kapteiņleitnantam Guntis Kumačevam . Paldies 1965.gada absolventam, NBS atstādinātajam pulkvedim Jānim Raciņam par atbalstu un ieteikumiem pasākuma organizēšanā.

Katrā jubilejas posma pasākumā kopā ar mums piedalījās un aktīvi darbojās mūsu ilggadējie sadarbības partneri - Latvijas universitātes (LU) Konfūcija institūta Latvijas puses direktors Pēteris Pildegovičs un LU Konfūciju institūta Ķīnas puses direktors Šan Cjuaņju ( Shang Quanya)  ar delegāciju.

Svinīgs mūsu jubilejas noslēguma pasākums ”Kamols, kas gadiem tīts” pulcēja skolas saimi, absolventus, ciemiņus, atbalstītājus Krāslavas kultūras namā.  Katrs priekšnesums, uzruna radīja pārliecību, ka Krāslavas ģimnāzijas absolventu, darbinieku, skolēnu noietais ceļš jebkurā laika posmā 100 gadu garumā ir paliekošs, ievērības un cieņas vērts.

 Paldies visiem, kuri darbojās, atbalstīja, ieguldīja un svinēja.

 Esam cerību pilni, ka  mūsu katra kamolā ieaustais  jaunais dzīpars  veidos paliekošus posmus katrai nākamajai Krāslavas ģimnāzijas jubilejai!

Vija Konceviča,

 Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece,

 Krāslavas 1.vidusskolas absolvente

Pasākumu dalībnieku foto

Vairāk foto no "Krāslavas Vēstis"- http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/kraslavas-gimnazijas-vestures-gramatas-atklasana-un-nbs-orkestra-prieksnesums.html 

http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/kraslavas-gimnazijas-jubilejas-pasakums-kamols-kas-gadiem-tits.html 

http://www.kraslavasvestis.lv/galerija/foto/album/kraslavas-gimnazijas-absolventu-un-skolotaju-radoso-darbu-izstades-atklasana.html