KRĀSLAVĀ CIEMOJAS JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

Šī gada 18.augustā Krāslavas ģimnāzijā viesojās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pedagogu kolektīvs. Ciemiņiem bija iespēja iepazīties ar skolas ikdienas dzīvi un parunāt par svarīgiem jautājumiem ar ģimnāzijas administrāciju, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu aktivitātēm skolā. Paldies direktora vietniecei audzināšanas jautājumos Vijai Koncevičai par sagatavoto stāstījumu. Paldies mūsu skolotājām Evitai Romanovskai - Dzalbei (ķīmija), Jeļenai Japiņai (datorika, matemātika), Ludmilai Koževņikovai (inženierzinības),  Daigai Kušnirei (robotika) un Skaidrītei Gasperovičai (Karjeras projekta un programmas "Latvijas skolas soma" vadītāja) par sagatavotajām nodarbībām un dalīšanos sava darba pieredzē.

Liels prieks un gandarījums, ka mums joprojām turpinās sadarbība ar valsts ģimnāzijām, kas ļauj mūsu pedagogiem gūt jaunas idejas un pozitīvi uzlādēties jaunajam mācību cēlienam!

Ilga Stikute,

Krāslavas ģimnāzijas direktora vietniece

metodiskajā darbā