ATKLĀTĀ MŪZIKAS STUNDA 1.KLASĒ

Krāslavas ģimnāzija mācību saturā veiksmīgi īsteno SKOLA - 2030 uzdevumus. 1.klase mūzikas stundā darbojās un īstenoja mērķi: kā es muzicējot kustībās un ritmos varu parādīt savas emocijas.

Temata apguvē skolēni izgatavoja mūzikas instrumentus gan no dabas, gan no otrreiz pārstrādātajiem materiāliem, kas bija mājās. Vairākas stundas kopīgi veidojām dziesmas priekšnesumu ar ritmisko pavadījumu. Tādējādi aktualizējās caurviju prasmes, kā arī jaunrade. Skolēni mācījās stāstīt par sava instrumenta izgatavošanas procesu. Prezentācijā ar to dalījās 1.b klases skolnieces Viktorija Jurāne, Emilija Mitrofanova, Alisa Motivāne, Jaroslava Abramova, Evita Virkstene un Darja Minkeviča.  Lūk, arī starppriekšmetu saikne! (Mūzika, sociālās zinības, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas, kā arī latviešu valoda) Neizpalika arī sadarbība ar vecākiem, jo katram bērnam palīdzēja kāds no vecākiem.

Instrumenti bija ļoti daudzveidīgi un gaumīgi noformēti. Paldies vecākiem par atbalstu un ieguldījumu! Šos mūzikas instrumentus bērni regulāri izmantos mūzikas stundās, tā padarot tās interesantākas un daudzveidīgākas!

Pateicība par pasākuma organizēšanu un sadarbību  1.b klases audzinātājai un reizē mammai Rasmai, mūzikas skolotājām Skaidrītei Gasperovičai un Ludmilai Artemenkovai.

Ilona Aprupe,

Krāslavas ģimnāzijas mūzikas skolotāja

Skaidrītes Gasperovičas foto

#SKOLA -2030